Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 2. สรรหาและเลือกสรร, 2.5 อื่น ๆ

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

20

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร 1004/ว 7 การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

ว 7/2567

ปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการแนบท้าย จาก “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”
และปรับปรุงข้อความบางส่วนให้สอดคล้องกับ ว 27/2566 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ปรับปรุงใหม่

แชร์หน้านี้:

Skip to content