Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การไปร่วมประชุมทางวิชาการ Conference/Study trip

การเข้าชม

27

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 กรกฎาคม 2566 เวลา 00:00 น.

Conference / Study trip การไปร่วมประชุมทางวิชาการ นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและมีความประสงค์จะไปร่วม ประชุมทางวิชาการทั้งในและนอกประเทศ จะต้องยื่นเอกสารต่อ สนร. โดย สนรฯ จะพิจารณาจาก 1. หากการไปประชุมทางวิชาการเป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ สามารถเบิกได้ดังนี้ ค่าเดินทางไป-กลับโดยประหยัด ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และเบิกได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 2. หากไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร แต่นักเรียนมีความจำเป็น หรือจะเป็นประโยชน์ สามารถเบิกจ่ายได้ 1 ครั้ง โดยราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนทุนรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยเอกสารที่ต้องยื่นให้ สนร. เพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้ 1. แบบฟอร์มคำขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ –PDF 2. สำเนารายละเอียดการประชุมวิชาการซึ่งระบุสถานที่   ระยะเวลาการประชุม และค่าใช้จ่าย 3. หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ ออกโดยสถานศึกษา (Department) ที่ระบุว่าการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นข้อบังคับของหลักสูตร (Degree Requirement)   หรือ แสดงเหตุผลความจำเป็นในการสำเร็จการศึกษา 4.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 4. แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการขอเบิกจ่าย ให้นักเรียนรวบรวมใบสำคัญทางการเงิน (Itinerary และ ใบเสร็จต่างๆ) ประกอบคำขอการเบิกจ่ายด้วย 5. หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย Related Content คำแนะนำการขอการสนับสนุน/อุดหนุน ไปประชุมวิชาการ – PDF Reimburse Form – PDF 

แชร์หน้านี้:

Skip to content