Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 มกราคม 2561 เวลา 14:18 น.

1. กำหนดวันที่ / เวลา
     –  วันที่แจกประกาศทางระบบ e-GP :  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
     –  วัน/เวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-GP : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
2. หลักประกันการเสนอราคา กำหนดยืนราคา 120 วัน นับแต่วันเสนอราคา
     –  กำหนดระยะเวลาของหลักประกันการเสนอราคา
    ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน  2561
3. กรณีหลักประกันการเสนอราคาที่เป็นเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
    3.1 ผู้เสนอราคาต้องสั่งจ่ายเช็คในนาม ชื่อบัญชี “สำนักงาน ก.พ.”
    3.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งต้นฉบับแคชเชียร์เช็ค มาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง
    ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
   3.3 กำหนดให้ส่งต้นฉบับหลักประกันการเสนอราคา
    ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
4.  การเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ (ขอบเขตของงานพร้อมรายละเอียดงานจ้าง)
    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้:

Skip to content