Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 มีนาคม 2560 เวลา 09:25 น.

1.  กำหนดวันที่ / เวลา
     –  วันที่แจกประกาศทางระบบ e-GP : ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560
     –  วัน / เวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-GP : วันที่ 7 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
2.  หลักประกันการเสนอราคา กำหนดยืนราคา 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา
    –  กำหนดระยะเวลาของหลักประกันการเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
3.  กรณีหลักประกันการเสนอราคาเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ผู้เสนอราคาต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าว
    มาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
    –  กำหนดให้ส่งต้นฉบับหลักประกันการเสนอราคา ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content