Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศประกวดราคางานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

23 มีนาคม 2560 เวลา 10:27 น.

1.  กำหนดวันที่ / เวลา
    – วันที่แจกประกาศทางระบบ e-GP : ตั้งแต่ วันที่  23 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 4  เมษายน 2560
    – วัน / เวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-GP :
    วันที่ 5 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
2. หลักประกันการเสนอราคา กำหนดยืนราคา 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา
    – กำหนดระยะเวลาของหลักประกันการเสนอราคา ตั้งแต่
    วันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
3. กรณีหลักประกันการเสนอราคาเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
    ผู้เสนอราคาต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าว มาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง
    ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
    – กำหนดให้ส่งต้นฉบับหลักประกันการเสนอราคาใน
    วันที่ 18 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content