Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมจัดตั้งศูนย์สำรองระบบสารสนเทศอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:58 น.

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
            สถานที่ติดต่อ          กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
                                           ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
             โทรศัพท์                0 2547 1096
             โทรสาร                  0 2547 1083
             เว็บไซต์                  www.ocsc.go.th (http://www.ocsc.go.th)
             E – mail Address : [email protected] (mailto:[email protected])
    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
    สามารถเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560,

แชร์หน้านี้:

Skip to content