Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายละเอียดการรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 มกราคม 2562 เวลา 00:00 น.

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” เป็นระยะเวลา ๑ ปี  (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน โดยมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๘ ส่วนราชการ
ได้แก่ ๑. สำนักงาน ก.พ. ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓. กรมควบคุมมลพิษ ๔. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๕. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๖. สำนักงานกิจการยุติธรรม ๗. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ๘. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเฉพาะด้าน โอกาส Top-Up ๑% และรางวัลตอบแทนเป็นทีมงาน (**อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ)
ในการนี้ จึงมีกำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่  ๒๑ มกราคม ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมัครเข้าร่วมโครงการ ( http://web.ocsc.go.th/talent/ )
VDO แนะนำโครงการ ( https://www.youtube.com/watch?v=7eQrFkcU-Lc&t=49s )

แชร์หน้านี้:

Skip to content