Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา มอบมอบรางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์การพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

กรมการขนส่งทางบก และกรมราชทัณฑ์ ได้รับรางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

งานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา เป็นงานที่จัดสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ได้ส่งเสริมงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มี 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมการขนส่งทางบก ซึ่งได้รับรางวัล 2 ด้าน คือด้านการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 2. กรมราชทัณฑ์ ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ คือ การเสวนาในหัวข้อ “HR กับบทบาทที่ท้าทายในโลกยุคดิจิทัล” โดย คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณปรีชา ธนสุกาญจน์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคุณเฑวิณฑร์ สมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับเกียรติดำเนินการเสวนา โดย อ.จักรพันธ์ ตรวจมรคา อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิพันเอก จินดา  ณ สงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบัน นายวิลาศ สิงหวิสัย อดีตเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ

แชร์หน้านี้:

Skip to content