Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 16 แห่ง พัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศร่วมกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน ๑๖ แห่ง ซึ่งสำนักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๒) เพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีอยู่ร่วมกันให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และ ๓) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้แก่บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไป ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและนานาประเทศ ทั้งนี้ ขอบเขตความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย ความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรการฝึกอบรม บุคลากร และสื่อการฝึกอบรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือในการระดมบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการเรียนรู้ทางไกล บทเรียนแบบรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่หลักสูตร สื่ออุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของการให้การศึกษาและการฝึกอบรมทางไกลทั้งด้านกระบวนการ และผลผลิตในระดับสูง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ฯ ประกอบด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต

dsc_9706.jpg
dsc_9716.jpg
dsc_9731.jpg
dsc_9788.jpg
dsc_9792.jpg
dsc_9798.jpg
dsc_9800.jpg
dsc_9820.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content