Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. : การปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. โดยมีเลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) และ เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายปกรณ์  นิลประพันธ์) ในฐานะประธานร่วมในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นการปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินร่วมกันให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรและขนาดกำลังให้มีความเหมาะสม

การประชุมครั้งนี้เน้นการหารือประเด็นเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและขนาดกำลังคนให้มีความเหมาะสม (Right-Sizing) โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการนำ Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการคู่ขนานกันเพื่อให้โครงสร้างส่วนราชการมีความกะทัดรัดคล่องตัว (Agile) และมีอัตรากำลังมีขนาดที่เหมาะสม (Right-Sizing)


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเน้นย้ำในประเด็นแนวทางดำเนินการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรของส่วนราชการ อาทิ มาตรการจูงใจข้าราชการที่ดีและเก่ง ระบบ Secondment และยกระดับรูปแบบการบริหารบุคคลผ่านการดำเนินการรูปแบบ Sandbox เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการผลักดันร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

prachumrwm_kph_kphr1ed.jpg
prachumrwm_kph_kphr4.jpg
prachumrwm_kph_kphr6.jpg
ruupprachum_kphr.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content