Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. และหารือถึงความร่วมมือด้านกิจการราชการพลเรือนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยา

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 H.E. Mr. Patrick Simiyu Wamoto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. James Otsuila Nyongesa เลขานุการเอก เข้าเยี่ยมคารวะ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในโอกาสที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และจะได้รับมอบตำแหน่งกรรมการใน Public Service Commission แห่งสาธารณรัฐเคนยา โดยมี ผชช. สุรพงษ์ มาลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวพ. และ ชอ. เข้าร่วมการรับรองและการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาในครั้งนี้ด้วย


              ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคารวะว่า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคต
ในโอกาสนี้ ท่านเลขาธิการ ก.พ. และ ผชช. สุรพงษ์ มาลี ได้หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญและมีความสนใจร่วมกัน อาทิ การสรรหาและเลือกสรร การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรไว้ในระบบราชการ การบริหารกำลังคนคุณภาพภาคราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนทักษะและปรับกรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล การบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบค่าตอบแทน รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

              การพบปะหารือกันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้เสริมสร้างความร่วมมือกันในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคราชการพลเรือนต่อไป

1551846533382.jpg
picture1_2.jpg
dsc_0306.jpg
dsc_0305.jpg
dsc_0273.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content