Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

13 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ศจ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ว ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการและรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการสำหรับการเตรียมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. …. ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวต้อนรับและ เปิดการสัมมนาฯ พร้อมบรรยาย เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. …. และนางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมชี้แจงหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ว ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ข้อมูลประกอบการสัมมนาฯ ๑. ชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม และร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. …. ๒. ชี้แจงหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ว.๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม   ————————————————————————————————————————————————————————– รวมหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.

9533642097518.jpg
9533644246605_1.jpg
dsc_0363_resize.jpg
dsc_0373_resize.jpg
dsc_0392_resize.jpg
dsc_0431_resize.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content