Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

21 มีนาคม 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานผลการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

โอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ 2 โครงการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. สนองพระราชดำริทูลเกล้าฯ ถวายทุนฯ ได้แก่
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (UCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผู้รับทุนทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 13 ราย ปริญญาโท 1 ราย ผู้ที่กำลังศึกษาปริญญาเอก 13 ราย และผู้ที่อยู่
2.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin:UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (Tuition Fee) ระยะเวลา 1 ปี (ตามหลักสูตรปริญญาโท) และกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ซึ่งมีผู้รับทุนทั้งสิ้น จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการฯ  4 ราย และผู้ที่กำลังศึกษา 4 ราย

การดำเนินการปี พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ร่วมกับ University College Dublin โดยทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะรับทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนจำนวน 2 รายเพื่อรับทุนฯ โดยจะปิดการรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สำนักงานก.พ. ร่วมกับมูลนิธิฯ และ University College Dublin จะร่วมกันคัดเลือกผู้สมัคร โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และนำผู้รับทุนการศึกษาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ ในโอกาสต่อไป
รายละเอียดข้อมูลการสมัครทุน ก.พ. ศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการพระราชดำริฯ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้ทูลเกล้าถวายทุนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ” หัวข้อย่อย “ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์)”

แชร์หน้านี้:

Skip to content