Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา”

การเข้าชม

41

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

2 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา”
​ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าว
ให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน
แก่เจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปีต่อไป และนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๖๑๙ คน
​กิจกรรมเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ หัวข้อ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา” กิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ และการให้บริการประชาชน อาทิ การรับเรื่องร้องทุกข์ การทำบัตรประชาชน การจัดทำหนังสือเดินทาง การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจสมรรถนะทางร่างกาย การทำใบอนุญาตขับรถ
และการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
​​วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี นับเป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการ
และประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๒ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดกระทรวงฝ่ายพลเรือนทุกกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้กระทรวงต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้ มีหน่วยงานเจ้าภาพ ๔ หน่วยงาน ได้แก่
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีเจ้าภาพ ๔ หน่วยงาน คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

————————————
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th
www.facebook.com/jumkunjai

8d8dea89-f37d-44bf-bc23-e3e08954c60c.jpeg
40e36882-4075-4928-bd10-d00dff053899.jpeg
75164d48-3a11-4337-9bea-ab96ec0a1590.jpeg
932e5d1e-125e-4d7c-8c5a-449894f8fe98.jpeg
084aa738-741e-4119-8671-b154ffdead96.jpeg

แชร์หน้านี้:

Skip to content