Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ป.ย.ป. 1 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

17 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าภายใต้หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.1) รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “Data กับการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

การสัมมนาฯดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการ ก.พ. นางเมธินี  เทพมณี เป็นประธาน และนำการอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ.ร. และกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร. มนู  อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ รศ.ดร. ธีรณี  อจลากุล ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความสำคัญของข้อมูลกับการพัฒนาประเทศในบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งแนวทางการนำข้อมูลหลากหลายและเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ความท้าทายของการให้บริการภาครัฐตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการภาครัฐต่อไป


นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับทีมงานของหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้อง Mars ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันและเวลาเดียวกันด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงาน ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ ได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษาจริงของส่วนราชการ อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยมีรายได้น้อย ความแออัดของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลรัฐ มลพิษจากการใช้ยานพาหนะ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงของแต่ละหน่วยงานต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content