Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ กระทรวงมหาดไทย สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่จังหวัดให้เป็นการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ส่วนราชการประจำจังหวัดและท้องถิ่นทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การสำรวจหาความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข้อเสนอในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้สามารถปฏิบัติราชการได้ พร้อมทั้งนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการจัดหลักสูตรการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและตรงตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่อไป

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น (ศท.) สำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๔

 

เข้าร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูล

แชร์หน้านี้:

Skip to content