Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


การประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ (Preparatory Meeting for the 20th ASEAN Cooperation on civil Service Matters) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ (Senior Officials Meeting for the 20th ASEAN Cooperation on civil Service Matters) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย
โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน ได้นำเสนอแนวคิดหลัก แนวทางการดำเนินการ และหารือกับผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ACCSM Work Plan 2016-2020) และศูนย์องค์ความรู้เฉพาะด้าน (ASEAN Resource Centers, ARCs) การจัดทำร่างเอกสารแสดงเจตนารมณ์ว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of Agile Civil Service in digital Economy) การจัดทำแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ACCSM Work Plan 2021–2025) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (Monitoring and Evaluation of ACCSM Work Plan 2016 – 2020) รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคราชการทุกระดับ

img_8067.jpg
img_8069.jpg
img_8087.jpg
img_8091.jpg
img_8123.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content