Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.

ขอเชิญข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ๓ กลุ่ม คือ ๑) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๓ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ๒) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ๓) ผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนราชการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) เข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร อนึ่ง หากมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต่างจังหวัดให้ข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐    

แชร์หน้านี้:

Skip to content