Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัย ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 มิถุนายน 2562 เวลา 00:00 น.

      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 กำหนดว่า การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา 13 (8) กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
      การปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ข้าราชการต้องมีปัจจัยการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดี คือ มีสวัสดิการ คุณภาพชีวิตและมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควร สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบัน และความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
      สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
 

Click เพื่อทำแบบสำรวจฯ

 
 

แชร์หน้านี้:

Skip to content