Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. / 13 มิ.ย. 62

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

13 มิถุนายน 2562 เวลา 00:00 น.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. / 13 มิ.ย. 62 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.” ต่อมาเป็นการชี้แจงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นางธิรานันท์ โกศลยุทธสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบความเป็นมา และความสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ระดับสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน และระดับสำนักงาน ก.พ. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. จากทุกสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไปทุกระดับ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๓ คน เพื่อประมวลผลข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นนำไปกำหนดเป็นพฤติกรรมในการทำงานเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ที่ดี สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงานและขยายผลไปสู่การพัฒนาองค์กรโปร่งใส เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content