Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ก.พ.

การเข้าชม

48

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:44 น.

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. ในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และการประกาศนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต รวมถึงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 200 คน

แชร์หน้านี้:

Skip to content