Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (รอบแรก) รอบ ๑ ตุลาคม 2562

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

10 กรกฎาคม 2562 เวลา 00:00 น.

ตามหนังสือที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) เพื่อร่วมปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั้งสิ้น ๔ ส่วนราชการ ในรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสำนักงาน ก.พ.  ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการฯ และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ รอบแรก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น                      ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ (รอบแรก) ซึ่งขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามกำหนดการสัมภาษณ์ฯ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แชร์หน้านี้:

Skip to content