Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (สำหรับข้าราชการ)

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 00:00 น.

 
ก.พ. ได้กำหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งประเภท ทั่วไป วิชาการ และอำนวยการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 16 ด้าน (ตามภาพ)

เพื่อให้ระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.พ. จึงดำเนินการศึกษาทบทวนระบบสมรรถนะ โดยขอรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอที่จะช่วยพัฒนาระบบดังกล่าวจากข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการ 1 ปี ขึ้นไป ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของสมรรถนะ และข้อเสนอปรับปรุงเพื่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ของสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะในอนาคต

แบบสอบถาม (สำหรับข้าราชการ)
ปิดรับแบบสอบถามในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 
สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงานประเมินสมรรถนะ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร โทรศัพท์ 02 547 1879, 02 547 2083

แชร์หน้านี้:

Skip to content