Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 12

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.

 
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
❱ หนังสือเวียนส่วนราชการ
❱ รายละเอียดโครงการ
❱ ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
❱ แนวทางการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
❱ แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
❱ ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
❱ ตัวอย่างช่องข้อมูลที่บันทึกในระบบออนไลน์
❱ แบบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
❱ การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
❱ แผนการดำเนินงาน
 

ผู้สมัครที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

❱ https://register.ocsc.go.th/registration/ses12

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6951, 6944, 6953, 1757
โทรสาร. 0 2547 2049

แชร์หน้านี้:

Skip to content