Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability Development Program) ประจำปีงบประมาณ 2562

การเข้าชม

10

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

13 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.

“หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” (HiPPS Capability Development Program)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วย ศบส. ได้ดำเนินการ“หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” (HiPPS Capability Development Program) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap) สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับพื้นฐานและระดับต่อยอดอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและในบริบทสากล ซึ่งประกอบด้วย 5 Modules ได้แก่

Module 1 การเสริมสร้างทักษะการทำงาน (Professional Skills) คือ การเสริมสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล ได้แก่ Digital Transformation การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล (Data Analytics) และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
Module 2 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) คือ การเสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มขีดสมรรถนะการมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Commitment to Learning) และการมองในภาพรวม (Holistic View)
Module 3 การสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นข้าราชการและผู้นำทางสังคมที่ดี (Public Service Attitude) คือ การสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นข้าราชการและผู้นำทางสังคมที่ดี อีกทั้งสร้างจิตสำนึกด้านการบริการและช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย การเรียนรู้ในชุมชน (Community Study) และ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
Module 4 การเสริมสร้างมุมมองและประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เป็นสากล (Global Mindset) คือ การเปิดมุมมองและประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Module 5 การสรุปองค์ความรู้และการนำเสนอการเรียนรู้ (Knowledge Sharing and Presentation) คือ การสะท้อนความคิดและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน และการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
Module 1 – 4 มาจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร/ประเทศร่วมกัน

   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซี่งเป็นวันก่อนวันสุดท้ายของหลักสูตรดังกล่าวท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด Module 5 การสรุปองค์ความรู้และการนำเสนอการเรียนรู้ (Knowledge Sharing and Presentation) ณ โรงแรมสุโกศล โดยท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้ข้อคิดในการทำงานในราชการให้กับผู้เข้าอบรม บทบาทของสำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้งกล่าวถึงความคาดหวังของราชการและบทบาทของรต่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
Module 1 การเสริมสร้างทักษะการทำงาน (Professional Skills) และ
Module 2 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)


Module 3 การสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นข้าราชการและผู้นำทางสังคมที่ดี
(Public Service Attitude)
กลุ่มที่ 1 จังหวัดสระบุรี


กลุ่มที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร


กลุ่มที่ 3 จังหวัดระยอง


กลุ่มที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม

Module 4 การเสริมสร้างมุมมองและประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เป็นสากล (Global Mindset)
กลุ่ม 1 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


กลุ่ม 2  นครเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน


กลุ่ม 3 นครกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน


กลุ่ม 4 นครเฉิงตูและเมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


Module 5 การสรุปองค์ความรู้และการนำเสนอการเรียนรู้ (Knowledge Sharing and Presentation)

10273817551788.jpg
10273817582825.jpg
10273817604399.jpg
10273817620955.jpg
10273567735888-rev01.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content