Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.

ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “ค้นหาแบบฟอร์มใบสมัคร” ทั้งนี้ โปรดนำใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วนมายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

แชร์หน้านี้:

Skip to content