Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและสามารถนำไปขับเคลื่อนงานในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์หน้านี้:

Skip to content