Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบจับคู่งานอัจฉริยะ” กับบริษัท เดอะจ๊อบ จำกัด

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 สิงหาคม 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. โดยนางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้เป็น HR Digital Platform : “ระบบจับคู่งานอัจฉริยะ” กับบริษัท เดอะจ๊อบ จำกัด โดยคุณวิยะดา  ฐานวีร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๕ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสู่การเป็น HR Digital Platform โดยระบบการจ้างงานอัจฉริยะจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่เกษียณอายุและเจ้าหน้าที่ในวัยสูงอายุมีโอกาสและมีทางเลือกในการทำงานหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการหลังเกษียณ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่ต้องการให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีงานทำ และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกที่จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนและถ่ายเทบุคลากรทั้งในระหว่างภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับบริษัท เดอะจ๊อบ มีแผนทดลองใช้ระบบจับคู่งานอัจฉริยะที่พัฒนา
โดยบริษัท เดอะจ๊อบ จำกัด และได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐเข้าสู่งาน เพื่อให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งลงทะเบียนไว้ ในฐานข้อมูลแสดงความประสงค์ที่จะทำงานไว้กับสำนักงาน ก.พ. จำนวนประมาณ ๓,๔๐๐ คน มีโอกาสได้รับการจ้างงาน นอกจากนี้ บริษัท เดอะจ๊อบ จะช่วยพัฒนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่งานของบุคคลากรภาครัฐที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตในโอกาสต่อ ๆ ไปด้วย

7_ocscthejob_-_copy.jpg
5_ocscthejob.jpg
2_ocscthejob.jpg.jpg
3_ocscthejob.jpg.jpg
4_ocscthejob.jpg.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content