Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 12

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 กันยายน 2562 เวลา 00:00 น.

 
หนังสือแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดของผู้สำเร็จการฝึกอบรม

นร 1013.1/289 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หนังสือขอส่งข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ (อธิบดี)
นร 1013.1/290 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หนังสือขอส่งข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 12
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิการยน 2562 ณ อาคารสโมสร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

หนังสือแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ผ่านการคัดเลือก (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.1/273 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตามประกาศรายชื่อฯ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1) ,     กำหนดการการฝึกอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

กำหนดการ

กิจกรรมก่อนการฝึกอบรม

แบบประเมิน 360 องศา (สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา)
แบบประเมิน DISC (ท่านจะได้รับ Link ทางอีเมลในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

พิธีเปิด (วันที่ 31 ตุลาคม 2562)   ปรับปรุงใหม่
กำหนดการฝึกอบรม (วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2562)   ปรับปรุงใหม่
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6951, 6944, 6953, 1757
โทรสาร. 0 2547 2049

แชร์หน้านี้:

Skip to content