Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ กระทรวงภายในแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 กันยายน 2562 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คณะข้าราชการจากกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว นำโดยนายคำมูน วิพงไซ รองรัฐมนตรีกระทรวงภายใน (หัวหน้าคณะ) นายนิสิท แก้วปันยา อธิบดีกรมแผนงานและการร่วมมือสากล (รองหัวหน้าคณะ) นายบุนจัน นิยะวง อธิบดีกรมประเมินผลและพัฒนารัฐกร นายสุลิวัน อ่อนตาวง รองอธิบดีกรมคุ้มครองรัฐกร นายสว่าง ไซยะวง รองอธิบดีสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การปกครองและฝึกอบรม นายนิมมะวง อินทะวง รองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงภายใน (เทียบเท่ารองปลัดกระทรวงภายใน) นางลิดสมัย ขันทะทำมะสอน รองหัวหน้าแผนกบริหาร-พิธีการและคุ้มครอง สำนักงานรัฐมนตรี และนางมุกนะพา มะนีลัด เจ้าหน้าที่วิชาการกรมแผนงานและการร่วมมือสากล ได้เดินทางมายัง สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ กระทรวงภายในแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม คณะข้าราชการจากกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนคุณภาพภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผอ.สพข. และคณะวิทยากร สพข. มาให้การบรรยาย รวมทั้งรับฟังบรรยายเรื่องการบริหารกำลังคนคุณภาพภาครัฐ โดย นายอริยะ สกุลแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศบส. และนางสาวปรียานุช ยอดระยับ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศบส. และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ พรบ. จริยธรรม และการรักษาจรรยาบรรณของข้าราชการ โดย นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผอ.ศจ.และในวันเดียวกันนี้ นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์ ผอ.ชอ. ได้นำท่านหัวหน้าคณะและผู้แทนจาก สปป.ลาว เดินชมรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ โดยนำชมสถานที่ออกกำลังกาย ชมรมต่าง ๆ เพื่อแนะนำถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการ


และในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะข้าราชการจากกระทรวงภายใน แห่ง สปป.ลาว ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันฯ ให้เกียรติต้อนรับด้วยตัวเอง

dscf9553.jpg
dscf9561.jpg
dscf9566.jpg
dscf9580.jpg
dscf9614.jpg
dscf9651.jpg
dscf9662.jpg
dscf9665.jpg
dscf9682.jpg
dscf9700.jpg
dscf9705.jpg
dscf9707.jpg
dscf9711.jpg
dscf9718.jpg
dscf9722.jpg
dscf9725.jpg
dscf9727.jpg
dscf9734.jpg
dscf9744.jpg
dscf9748.jpg
dscf9751.jpg
dscf9753.jpg
dscf9757.jpg
dscf9759.jpg
dscf9762.jpg
dscf9764.jpg
dscf9768.jpg
dscf9782.jpg
dscf9785.jpg
dscf9790.jpg
dscf9791.jpg
dscf9795.jpg
dscf9797.jpg
dscf9839.jpg
dscf9843.jpg
dscf9846.jpg
dscf9847.jpg
dscf9848.jpg
dscf9884.jpg
dscf9885.jpg
dscf9896.jpg
dscf9900.jpg
dscf9916.jpg
dscf9917.jpg
dscf9924.jpg
dscf9930.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content