Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กิจกรรมพบปะนักเรียนและนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

การเข้าชม

4

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

3 ตุลาคม 2562 เวลา 00:00 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ (เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส) นำคณะนักเรียนและนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 91 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
การจัดกิจกรรมพบปะนักเรียน  และ  นักศึกษาไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส  เป็นกิจกรรมตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของประชาชนไทย โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียน และนักศึกษาไทยได้พบปะทำความรู้จัก และสร้างเครือข่าย เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประโยชน์ และอยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งในด้านการศึกษา และการดำรงชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสให้เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะนักเรียนซึ่งศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ แพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย และการออกแบบ เป็นต้น โดยทรงเล่าถึงประสบการณ์ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยมี  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจ   โดยทรงขอให้นักเรียนทุกคน ภูมิใจในวัฒนธรรม ภาษาและความเป็นไทย รักประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักเลือกนำจุดแข็งเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประเทศชาติ นอกจากนั้น ทรงแลกเปลี่ยนความเห็น และให้คำแนะนำอย่างเปิดกว้างในฐานะ “รุ่นพี่ … สู่รุ่นน้อง” อาทิ แนวทางการเตรียมตัวก่อนมาศึกษาในประเทศฝรั่งเศส การใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ ความสำคัญของการทูตวัฒนธรรมซึ่งเป็น soft power ที่จะทำให้เปิดกว้างด้านความคิด และเปิดใจกับบุคคลต่าง ๆ ได้โดยง่าย เป็นต้น และในช่วงท้าย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่นักเรียนไทย และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะนักเรียนอย่างเป็นกันเอง ซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับนักเรียน และนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 91 คน มาจากกรุงปารีสและเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ประกอบด้วย นักเรียนระดับปริญญาเอก จำนวน 14 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 43 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน ระดับเตรียมภาษา มัธยมศึกษา และการทำวิจัย จำนวน 26 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 15 ​คน ทุนรัฐบาลและหน่วยงานของฝรั่งเศส จำนวน 22 คน ทุนส่วนตัวจำนวน 46 คน และทุนอื่น ๆ เช่น ทุนภาคเอกชน จำนวน 8 คน โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมด้านการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส และตัวแทนคณะนักเรียนได้ถวายรายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนึ่ง ระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเป็นระบบที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณประจำปีกว่าร้อยละ 20 ในด้านการศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนต่างชาติด้วย ฝรั่งเศสจึงเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดประเทศหนึ่ง และมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูงมากนัก
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ด้านการคมนาคม อากาศยานหรือด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งความเป็นเลิศดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ของฝรั่งเศสให้มีชื่อเสียงระดับสากล และมีการผลักดันให้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาเหล่านี้ นอกเหนือจากความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ฝรั่งเศสยังมีชื่อเสียงในด้านศิลปะ วัฒนธรรม การออกแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมถึงด้านกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส ที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของประเทศไทยด้วย ส่งผลให้มีนักเรียนไทยมาเรียนสาขาต่าง ๆ ในฝรั่งเศสจำนวนมาก
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Campus France ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสระบุว่า ปัจจุบัน มีนักเรียนไทยมาศึกษาในฝรั่งเศส จำนวน 576 ราย ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยฝรั่งเศสถือเป็นประเทศเป้าหมายสำหรับนักเรียนไทยที่นิยมมาศึกษาต่อมากเป็นอันดับ 7 (รองจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อียิปต์ และมาเลเซีย ตามลำดับ) และเป็นอันดับ 2 ของประเทศในยุโรป (รองจากสหราชอาณาจักร) ในทางกลับกัน นักเรียนจากประเทศฝรั่งเศสที่ไปศึกษาในประเทศไทยก็มีจำนวนไม่น้อย โดยอยู่ในลำดับที่ 22 ของนักเรียนต่างชาติที่ไปศึกษาในประเทศไทย
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 1 ตุลาคม 2562

71810836_780503589035206_1582028526054277120_n.jpg
71900193_780504219035143_3698783555657138176_n.jpg
71711925_780502659035299_3275636136340357120_n.jpg
71089225_780502879035277_1451933790564777984_n.jpg
69893792_780505089035056_863509131980439552_n.jpg
71389012_780504462368452_3683844203407736832_n.jpg
71185779_780505105701721_963560120262852608_n.jpg
70276885_780502665701965_8704274159087124480_n.jpg
71106055_780502829035282_6634931200450363392_n.jpg
72163489_780505532368345_945037807510880256_n.jpg
71655377_780503365701895_1031113878450208768_n.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content