Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

15 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 1/2563 โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และนางสาวรพีพร มณีพงษ์ ผู้อำนวยการข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรม S.D. Avenue ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. กล่าวเปิดโครงการ
โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2563 มีข้าราชการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โครงการนี้มี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก่นางสาวเมทินี สุกใส และว่าที่ รต.ศิริชัย  เอี่ยมลออ รับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการด้วย

อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์  ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ

แชร์หน้านี้:

Skip to content