Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

24 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ มีข้าราชการจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าร่วมในโครงการจำนวน ๑๐๐ คน โครงการนี้มี รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนของสำนักงาน ก.พ. นางณัฐปรียา ตันชัชวาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางสาวรัตนอาภา  ทรัพย์สมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รับผิดชอบดูแลผู้เข้าร่วมตลอดโครงการด้วย

picture3_2.png
picture5_2.png
picture8_1.png
picture9_1.png
picture10_0.png
picture11_0.png
picture13.png
picture14.png
picture15.png
picture16.png
picture17.png
picture18.png
picture19.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content