Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ จาก ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน  โดยมีข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. นางสาวปรียานุช  ยอดระยับ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายรณรงค์  ศุภรัศมิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายเจ๊อาด สาลิมิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมอบรมและร่วมเดินทางกับผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

ney_7447.jpg
ney_7089.jpg
ney_7313.jpg
ney_7351.jpg
ney_7304.jpg
ney_7300.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content