Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:00 น.

คำชี้แจง       สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่อไป        สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ และ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ URL สำหรับตอบแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ : https://forms.gle/dBKAbje1SJSVBFBA7           หรือตอบแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง QR Code  โปรดตอบแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดส่งแบบสำรวจมายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

surveyw18-56.png

แชร์หน้านี้:

Skip to content