Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

20 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา


นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวเปิดโครงการ

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในนามจังหวัดเชียงใหม่
โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าร่วมในโครงการจำนวน ๑๐๐ คน โครงการนี้มี รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนของสำนักงาน ก.พ. นางสาวมนิษา บุญชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางสาวพรนัชชา  พันธ์ชาติ นิติกรชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบดูแลผู้เข้าร่วมตลอดโครงการด้วย

ภาพกิจกรรมและบรรยากาศระหว่างดำเนินโครงการ สปชต. รุ่นที่ ๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3_4.jpg
4_4.jpg
5_3.jpg
6_2.jpg
7_3.jpg
8_2.jpg
9_3.jpg
10_2.jpg
11_2.jpg
12_1.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content