Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 เมษายน 2563 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการดำเนินการดังกล่าว จึงมีความประสงค์เก็บข้อมูลความคืบหน้าของส่วนราชการในการดำเนินการคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการตอบ  แบบสอบถาม  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป   หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๕ หรือ ๐๘ ๓๖๓๙ ๖๓๙๙ หรือที่อีเมล [email protected]

แชร์หน้านี้:

Skip to content