Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำรวจความเห็นต่อร่างระเบียบ ก.ม.จ.

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

25 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. …. คลิ๊กให้ความเห็น  +++แบบสำรวจความคิดเห็น+++ สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้  

แชร์หน้านี้:

Skip to content