Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น.

!!! UPDATE !!! สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563 สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้ ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดต่างๆ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

แชร์หน้านี้:

Skip to content