Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ (ประจำปี 2563)

การเข้าชม

8

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:00 น.

แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อส่วนราชการและระบบราชการ

สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ

 
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการศึกษาดัชนีความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางกลไกเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน ของบุคลากรภาครัฐต่อส่วนราชการและระบบราชการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด คือ ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสำรวจฉบับนี้ โดยกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ และตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยสำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวม คำตอบของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่าน เพราะข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความผูกพันต่อส่วนราชการและระบบราชการเท่านั้น
สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 

Click เพื่อทำแบบสอบถาม

 
 
 

แชร์หน้านี้:

Skip to content