Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้สอนงานข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 สิงหาคม 2563 เวลา 00:00 น.

อ้างถึงหนังสือ ที่ นร 1003/104  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้สอนงานข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

แชร์หน้านี้:

Skip to content