Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (ระดับบุคคล)

การเข้าชม

6

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น.

แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (ระดับบุคคล)
คำชี้แจง
       เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เช่น การนำ Application ต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน การประชุมผ่านสื่อออนไลน์ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นต้น โดยผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถทำงานในรูปแบบออนไลน์โดยสะดวก ต่อเนื่อง และทุกที่ทุกเวลา
        สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลภาครัฐ จึงได้จัดทำแบบสำรวจนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ ศึกษา จัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับประกอบการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐให้มีทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนานโยบาย จัดการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
        ในการนี้จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหรือกองที่มีชื่อเรียกอื่น แต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน (ข้าราชการและพนักงานราชการ)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหรือกองที่มีชื่อเรียกอื่น แต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

ตอบแบบสำรวจนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในอนาคต
กระบวนการตอบแบบสำรวจฯ
1. ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้างล่างนี้ ( เป็นไฟล์ Excel ชื่อไฟล์ it_individualsurveyform )
โดยแบบสำรวจนี้มีเนื้อหาจำแนกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐในปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ความต้องการผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
ส่วนที่ 3 ความสำคัญและแนวโน้มของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 6 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนที่ 7 แบบสำรวจข้อมูลประสบการณ์ในการทำงาน
2. ตอบแบบสำรวจที่ท่านดาวน์โหลดในข้อ 1 โดยขอให้ท่านตอบแบบสำรวจให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
3. โปรดตั้งชื่อไฟล์ตามคู่มือการตอบแบบสำรวจข้อมูล คลิกข้างล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือฯ
4. ส่งแบบสำรวจโดย คลิกที่นี่

แชร์หน้านี้:

Skip to content