Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ) ครั้งที่ 2/2563

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น.

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ 1)การดำเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2563 2) แนวทางการพิจารณาประมวลจริยธรรม 3) การจัดทำยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรม และ 4) รับทราบ ระเบียบ ก.ม.จ. ว่าด้วยการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5) รับทราบผลการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 2 คณะ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในระบบราชการ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/blog/2017/05/การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ-2560 #ยุทธศาสตร์ชาติ #ข้าราชการ #เจ้าหน้าที่ของรัฐ #คุณธรรม #จริยธรรม #รัฐบาลไทย #สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน #ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

c13e66ca-4b0e-48e7-9e51-24b676628f16.jpeg
56776a9f-8d47-4c8d-8a54-75ae56769237.jpeg
cbd82420-0656-4760-a4f6-20ab284e5410.jpeg

แชร์หน้านี้:

Skip to content