Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ยกระดับการพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ด้วยความร่วมมือ Secondment กับ 2 องค์กรต้นแบบ

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

8 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ในฐานะต้นแบบองค์กรดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.30 – 12.00 น. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกความตกลง ในโครงการ “เพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.” ณ Innovation Lab ชั้น 3 อาคาร นานา บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อตอกย้ำความเป็นพันธมิตรระหว่างกันในการพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ให้ได้เรียนรู้ระบบงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากธนาคารกรุงไทย ในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล

ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้มีโอกาสเรียนรู้นโยบาย แนวคิด และแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรชั้นนำในการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งรวมถึงแนวทางการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ สำหรับลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเปิดมุมมองให้กับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.

สำหรับโครงการดังกล่าว มีข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (สพข.) นางสาวอุบลรัตน์ แจ้งเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ศสล.) และนางสาวมัชฌิมา แก้วพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (สพข.) โดยจะปฏิบัติงาน ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563

———————
สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะต้นแบบความเป็นมืออาชีพด้านกฎหมาย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมลงนามบันทึกความตกลง ในโครงการ “เพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.” ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเลขาธิการ ก.พ. กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า เกิดจากความตั้งใจจะผลักดันให้ข้าราชการออกจากกรอบเดิม และสนับสนุนให้ข้าราชการได้เรียนรู้ เข้าใจการทำงานกับองค์กรอื่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างองค์กรกลางด้วยกัน ซึ่งควรสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน พร้อมฝากถึงข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ผู้เข้าร่วมโครงการให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด ทั้งระหว่างการทำงาน และบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้โอวาทข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ผู้เข้าร่วมโครงการว่า จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานกับ “งานจริง” และต้องพร้อมรับคำสอนและข้อแนะนำ “ของจริง” นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงสิ่งที่ต้องมีในการทำงานที่นี่ คือ Creativity, Collaboration และ Talent ที่ทุกคนมีติดตัวมา

สำหรับโครงการดังกล่าว มีข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมจำนวน 9 ราย ได้แก่ นางสาวศุจิดา อัจนากิตติ นิติกรชำนาญการพิเศษ (สพค.) นายภูริทัต ศุภคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (สตป.) นางสาวศศพร อารยะสันติภาพ นิติกรชำนาญการ (สมว.) นางสาวจิตตาภรณ์ นวนพนัด นิติกรชำนาญการ (สกม.) นางสาววรณัฐ ห้าวเจริญ นิติกรชำนาญการ (สพค.) นายวิญญูชล ดวงสุภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (สตป.) นายสุระศักดิ์ อุ่นผาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (สตป.) นางสาวธนัญญา ผลชานิโก นิติกรปฏิบัติการ (สมว.) และนางสาวทิพย์ลักษณ์ นาเคณ นิติกรปฏิบัติการ (สมว.) โดยจะปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 4 รอบ รอบละ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

แชร์หน้านี้:

Skip to content