Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

Update!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

14 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ 1.  ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9  ทุน 2.  ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน 3.  ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน 4.  ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย  จำนวน 3 ทุน 5.  ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน  1.  ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2.  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ เอกสาร หลักฐาน ที่จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน 1.  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป 2.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด 3.  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน 4.  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทาง Internet ในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://job.ocsc.go.th  เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th

khaawsamnakngaan-kph.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content