Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น.

เอกสารดาวน์โหลด
       – หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.1/176 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13
         สิ่งที่ส่งมาด้วย
               1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 (พร้อมหมายเลขกลุ่มสำหรับเข้ารับการฝึกอบรม)
               2. กำหนดการฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม
                   2.1 กำหนดการฝึกอบรม
                   2.2 การประเมินสมรรถนะ 360 องศา (ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
                   2.3 คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ระบบ ZOOM
               3. รายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 
       – ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13
—————————
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร 0 2547 1000 ต่อ 1775, 6951, 6944, 6953, 1757
โทรสาร 0 2547 2049

แชร์หน้านี้:

Skip to content