Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม : การชี้แจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น.


ตามที่ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นั้น
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.ม.จ. จึงจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 และรับฟังความคิดเห็นขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
Click เพื่อศึกษา ———> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม

แชร์หน้านี้:

Skip to content