Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม) สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญ องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำประมวลจริยธรรม) เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาภายในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๒๖ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๒๗, ๒๐๒๑ รายละเอียดโครงการ และแบบตอบรับ

แชร์หน้านี้:

Skip to content