Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

3 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น.

ด้วยกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๑๐๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดแนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นใช้เป็นแนวทางในการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำตัวอย่างการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน รายละเอียดตามภาพด้านล่าง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป       วันข้าราชการพลเรือน  

แชร์หน้านี้:

Skip to content