Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 93 และรุ่นที่ 94

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 มกราคม 2564 เวลา 00:00 น.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 93 และรุ่นที่ 94
 

กำหนดการ รุ่นที่ 93 (ฉบับปรับปรุง) New

กำหนดการพิธีเปิด ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (วันที่ 29 มีนาคม 2564)
กำหนดการปฐมนิเทศ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2564)

หนังสือแจ้งส่วนราชการทราบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
New หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1013.1/22 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
New สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร File Word/ ดาวน์โหลดเอกสาร File Pdf

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

หนังสือแจ้งการรับสมัคร 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
New เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงส่วนราชการ วันที่ 29 มกราคม 2564

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1775 , 6944 , 6951 , 6953 , 6982
โทรสาร 0 2547 2049

แชร์หน้านี้:

Skip to content